Đổi Thẻ Cào Tự Động

BẢO TRÌ

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 12.3% 9.8% 12.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.8% 10.3% 10.3%
Đại Lý/ API 16.5% 14% 16.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 14.5% 14.5%
Thành viên 17.3% 14.8% 17.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.8% 15.3% 15.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 10% 10% 10% 10% 10% 10.5% 10.5% 11%
Đại Lý/ API 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 13.3% 13.3% 13.8%
Thành viên 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.8% 13.8% 14.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 18.2% 18.2% 18.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2%
Đại Lý/ API 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17%
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Đại Lý/ API 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 6% 6% 8% 14.2% 6% 6% 13% 14.7% 14.7%
Đại Lý/ API 15% 15% 17% 15% 15% 15% 15% 15.5% 15.5%
Thành viên 16% 16% 18% 16% 16% 16% 16% 16.5% 16.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 19.7% 19.7% 27.5% 19.7% 18.7% 18.7% 27.5% 18.7% 18.7% 27.5% 19.7% 19.7%
Đại Lý/ API 19% 19% 26.4% 19% 18% 18% 26.4% 18% 18% 26.4% 19% 19%
Thành viên 19.2% 19.2% 25% 19.2% 18.2% 18.2% 25% 18.2% 18.2% 25% 19.2% 19.2%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 19.7% 19.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Đại Lý/ API 19% 19% 16% 16% 16%
Thành viên 19.2% 19.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Nhà Phân Phối/ 30M/ Tháng 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 15.2% 14.2% 14.7% 15.7% 15.7%
Đại Lý/ API 14% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14.5% 13.5% 14% 15% 15%
Thành viên 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 14.7% 13.7% 14.2% 15.2% 15.2%